ДЭМЖИГЧИД

Сайн дурын ажил

Өсвөрийн байгаль хамгаалагч хөтөлбөр нь байгаль, түүх, соёлын үнэ цэнэ, ач холбогдлыг залуу үеийнхэнд ойлгуулах, байгальтай холбох, ирээдүйн

Хандив

Монгол Экологи Төв нь нийгмийн хариуцлагаа өндөрт тавьдаг компани, хувь хүмүүсээс хандив хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй ба хандив өгч буй

Санхүүжүүлэгч

Since 2011, more than two dozen experts have volunteered their time and expertise with the Mongol Ecology Center and its work in the four National